اینجا هستید: آرشیو درس های عبرتی از زبان مددجویان نه گفتن را به بچه هایمان آموزش دهیم

نه گفتن را به بچه هایمان آموزش دهیم

نامه الکترونیک Print PDF

در کشور کنونی متاسفانه برخی از افراد بعنوان دوست برسرراه زندگی سبز میشوند وبا تمام خصوصیات وافکار انسان آشنا میشوند واز همان در وارد میشوند .متاسفانه بیشتر این جرم وجنایت که از خجالتی ونه گفتن ایجاد میشود و مشکلاتی که برای بنده ایجاد شد، نه نتوانستم بگم وچک اینجانب را از بابت گرفتند و...مشکل از همان در وارد میشود که آن در را شل نگه داشتیم پس باید همیشه لنگه درهارا محکم بست . در ضمن حکمت الهی این بود که به این ستادبیائیم و مشکلاتی که شاید هیچ وقت فکر نمی کردیم مشاهده کنیم .وخداوند را شاکریم که در این مسیر خیلی چیزها را یادگرفتم وفهمیدم که اگر وضعیت مالی اینجانب خوب شد صدرصد به این ستاد کمک کنم تا بار درد غم را برای عزیزانی که بیگناه مثل اینجانب به سختی افتاده اند کم کنم در آخر از همکاری ومساعدت خیلی خوب وعالی این ستاداز تمام عزیزان تشکر و قدر دانی را دارم و کلام آخر نه گفتن را به بچه هایمان آموزش دهیم .