اینجا هستید: آرشیو درس های عبرتی از زبان مددجویان اشتباهات من

اشتباهات من

نامه الکترونیک Print PDF

من یک واحد مسکونی خریداری نموده ام وتحویل هم گرفتم اولین اشتباه من این بود که در بنگاه معاملاتی معامله نکردم -در قولنامه ساده نوشته بودم .دومین اشتباهم این بود که در موقع تنظیم قولنامه شاهدنداشتم .سومین اشتباهم این بود که درهمان اوایل درزمان تحویل ملک فروشنده را مجبور به تنظیم سند نکردم .چهارمین اشتباهم این بود که برای ملک مذبور هیچ گونه استعلامی از اداره ثبت واسنادو بانک مسکن نکردم .پنجمین اشتباهم این بود که بابت تنظیم سند از فروشنده چک دریافت ننمودم. ششمین اشتباهم این بود که برای مبالغ پرداختی رسید دریافت نکردم واعتماد کردم .هفتمین اشتباهم این بود که در مورد فروشنده تحقیق نکردم .هشتمین اشتباه من این بود که خیلی سریع باید قبل از اینکه فروشنده به زندان برود با او به توافق میرسیدم وسند به نام اینجانب تنظیم می شد .