اینجا هستید: آرشیو درس های عبرتی از زبان مددجویان گارگر ساختمان قربانی سهل انگاری

گارگر ساختمان قربانی سهل انگاری

نامه الکترونیک Print PDF

دلیل اینکه بنده امروزگرفتار دادگاه وزندان شده ام بخاطر عدم پوشش کامل بیمه می باشد .

قضیه از این قرار است که نظام مهندسی مهندسین عضو خود را با کسر حق بیمه در حدود ۶.۵%بیمه می نماید .متاسفانه علیرغم کسر حق بیمه سازمان از پوشش کامل بیمه خوداری کرده این درحالی است که بعد از وقوع حادثه برای کارگر که منجر به قطع نخاع وی گردیده سازمان نظام مهندسی اذعان داشت که به حکم دادگاه اعتراض نکنید چون  شامل تعهد بیمه است ولی متاسفانه این راهنمای ایشان دروغ محض بود وبنده از حق دفاع خود در دادگاه گذشتم چرا که حادثه چهارماه بعد از اتمام مسئولیت بنده به عنوان ناظر اداره صورت گرفته بود و گارگر مربوطه با برداشتن پوشش چاله  آسانسور از چاله آسانسور بعنوان محل نصب بالابر استفاده کرده بود که این واقعیت در دادگاه مطرح نشد وبنده به عنوان عدم رعایت اصول ایمنی که توسط کارگر از بین رفته بود بعد از چهار ماه از اتمام نظارت بنده محکوم شدم.